Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Požární textilní roletové uzávěry versus konec přechodného období ČSN EN 16034:2015

Milník v oblasti požárně odolných výplní otvorů, datum 1. 11. 2019, je za námi teprve několik týdnů. Tento příspěvek si dává za cíl přiblížit odborné veřejnosti dopad přechodu z neharmonizované do harmonizované sféry výrobků v souvislosti s požárními textilními roletovými uzávěry.

Samotná norma ČSN EN 16034, Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti, obsahuje pouze část požadavků z hlediska požární odolnosti, respektive kouřotěsnosti, které musí výrobce splnit, pokud chce mít svůj výrobek spadající do předmětu této normy označený značkou CE. Tato norma pouze rozšiřuje základní požadavky na výplně otvorů a lze ji použít pouze ve spojitosti se základními výrobkovými normami. V současné době jsou platné například tyto základní výrobkové normy ČSN EN 13241+A2, Vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti a ČSN EN 14351-1+A2, Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře. Zajímavostí je, že ta nejdůležitější norma z hlediska množství používaných požárních uzávěrů, ČSN EN 14351-2, Okna a dveře – Norma výrobku, funkční charakteristiky – Část 2: Vnitřní dveře termínově pokulhává za předchozími a v současně době zatím nezahrnuje požárně odolné vnitřní dveře do harmonizované sféry výrobků.

Jelikož nyní pro požární roletové uzávěry již platí harmonizovaná norma, přechází proces posouzení shody ze zákona č. 22/1997 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Nyní musí výrobce na tyto výrobky vydávat pouze prohlášení o vlastnostech, dříve vydávané prohlášení o shodě, které musel výrobce vydávat v souvislosti s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Textilní roletové uzávěry, stejně jako sekční vrata, posuvné uzávěry apod., jsou předmětově zahrnuty v normě ČSN EN 13241+A2, Vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti. Při posuzování shody výrobku se tedy ověřují vlastnosti a splnění požadavků na běžný provoz dle této normy a požární charakteristiky dle normy ČSN EN 16034.

Dále je možné po úspěšném odzkoušení výrobku z hlediska požární odolnosti rozšířit dosažené výsledky požární zkoušky, pro textilní požární roletové uzávěry lze postupovat dle ČSN EN 15269-11+AC, Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů. Podle postupů a výpočtů uvedených v této normě lze zaměnit nosnou konstrukci, na kterou lze daný výrobek montovat, zaměnit způsoby kotvení (směr, rozteče, kotevní prvky apod.), zvětšit maximální povolené rozměry, změnit rozměry komponent atd. Avšak pro určité úpravy/rozšíření je nutné provést doplňkové zkoušky. Pro textilní požární roletový uzávěr je zásadní například zkouška únosnosti textilie a švů.

 

certifikace
 

Proces uvedení výrobku na trh

 

Po úspěšném absolvování výše uvedených zkoušek a požadavků dle výše uvedených norem je proces posouzení shody výrobku pro výrobce téměř u konce a po získání příslušných certifikátů může výrobce vystavit dokument prohlášení o vlastnostech. V tomto dokumentu uvede všechny předpisy, dle kterých byl daný výrobek zkoušený, posouzený.

Požární textilní roletové uzávěry uváděné na trh v současné době musí být uváděny na trh pouze dle výše uvedeného postupu a ve vydávaném prohlášení o vlastnostech musí být především uvedená shoda výrobku s normou ČSN EN 16304 a příslušná výrobková norma.

Všechny textilní požární roletové uzávěry firmy AVAPS s.r.o. jsou v současné době označeny značkou CE, viz. produktové portfolio.

AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Zobrazit celou mapu