Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dotační tituly

OP PIK - Automatizace procesů AVAPS

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Automatizace procesů AVAPS“, reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018596. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je realizovat procesní a technologické změny ve společnosti AVAPS s.r.o., které povedou ke zvýšení efektivity a následně i konkurenceschopnosti. V rámci projektu bude pořízen a implementován nový celofiremní informační systém propojující charakteristiky systémů ERP/MES/MIS. Kromě toho budou pořízeny a instalovány technologie rozvíjející funkčnost řídicího systému a vybrané výrobní technologie.


OP PIK - Aplikace IoT

Naše společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj IoT systému protipožárních uzávěrů“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020099, který byl zahájen v lednu 2020 a jeho realizace je plánována až do prosince 2022. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na vývoj speciálního rozhraní, které umožní připojit výrobky firmy AVAPS k internetu věcí (IoT) prostřednictvím 4 hlavních kroků:

  1. Inovace produktů pro využití v IoT
  2. Vývoj zařízení pro sběr dat
  3. Vývoj technologie zpracování dat a jejich předávání v rámci IoT
  4. Vývoj aplikace pro využití získaných dat.

Výsledkem takto realizovaného výzkumu a vývoje bude zcela inovativní systém propojující výrobky firmy AVAPS s IoT.


Zapojení do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců


Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby​

Na základě žádosti o podporu ze dne 9. 8. 2016 v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Inovační vouchery a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Trvání projektu

15. 8. 2016 – 30. 9. 2016

Poskytovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název projektu

Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007317

Název programu podpory

Inovační vouchery

Prioritní osa operačního programu

PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Specifický cíl operačního programu

SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce

ve výzkumu, vývoji a inovacích“

Místo realizace projektu

U Obalovny 488, 250 67 Klecany

Název příjemce

AVAPS s.r.o.

Sídlo příjemce

U Obalovny 488, 250 67 Klecany

25650939

Anotace projektu:

Obsahem projektu je inovace výroby, kdy bude prováděna optimalizace uspořádání pracovišť a inovace pracovních postupů. V projektu budou využity nástroje digitálního podniku a štíhlé výroby. Cílem je zvýšit efektivitu výroby, navýšit objem produkce a snížit náklady na realizaci zakázek. Předpokládá se zefektivnění pracovních postupů, redukce činností nepřidávající hodnotu, zkrácení doby realizace zakázek. Rizikem je změna situace na trhu, kdy by zvýšení efektivity výroby bylo neúčelné.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit celkovou efektivitu výrobního systému, tedy jeho kapacitu a pružnost reakce na požadavky. Respektive provést inovaci výrobního systému (uspořádání pracovišť a pracovních postupů), aby bylo možné navýšit objem produkce. Dalším z cílů projektu je snížení nákladů na realizaci jednotlivých zakázek.

EU_dotace_spolufinancováno

Logo EU

Inovace produktu - nová generace požárních uzávěrů

Naše společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt Inovace produktu - nová generace požárních uzávěrů (reg. č.: CZ.01.01.01/02/22_003/0000161), jehož realizace je plánována až do října 2025.

Předmětem projektu je inovace produktu (uvedení nového produktu na trh). Za tímto účelem pořídí společnost AVAPS moderní technologie pro přesné opracovávání kovových dílů, a to konkrétně ohraňovací lis a laser (doplněný mostovým jeřábem a vakuovým manipulátorem).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 

EU_dotace_spolufinancováno


Návrh a řízení zkušebního zařízení pro zkoušky kouřotěsnosti je spolufinancován Evropskou unií

Reg. číslo projektu - CZ.01.01.01/05/23_009/0001697

Cílem projektu je návrh zkušebního zařízení pro zkoušky kouřotěsnosti včetně návrhu systému řízení a regulace takového zkušebního zařízení.

Záměrem projektu byl návrh komory pro zkoušky průniku studeného a teplého kouře (kouřotěsnosti) u požárních dveří a zástěn. Průnik kouře je měřen v obou směrech při diferenčním tlaku -25 Pa, 25 Pa a 50 Pa při pokojové teplotě a teplotě 200 °C. Návrh komory je netriviální vzhledem k požadavkům příslušné zkušební normy ČSN EN 1634-3 a je třeba jej dopředu simulačně ověřit pomocí numerických simulací prostupu tepla a proudění vzduchu. Dalším cílem je vyvinout software pro provádění zkoušek dle zmíněné normy. Tedy zejména pro monitorování průtoku a teplot a přesné řízení přetlaku a teploty uvnitř komory. Řídicí systém bude obsahovat zpětnovazební regulátory tlaku a teploty, tím bude zajištěna přesnost sledování požadovaných hodnot. Komora bude na základě návrhu příjemcem realizována a poté proběhne testování a uvedení do provozu.

EU_dotace_spolufinancováno MPaO logo


Propagace mobilní aplikace ITEMS

Firma AVAPS s.r.o. realizovala projekt registrační číslo 0380001243, název projektu Propagace mobilní aplikace ITEMS, zaměřený na vytvoření uceleného grafického návrhu pro propagaci mobilní aplikace. Grafický návrh reklamních bannerů, grafický návrh landingpage aplikace, návrh propagace na sociálních sítích. Propagační texty pro komunikaci směrem k cílovým skupinám zákazníků. Jednoduché tutorial video, které bude obsahovat screeny z aplikace s popisem funkcionalit. Projekt financovaný Evropskou unií - Next Generation EU.

Logo mobilní aplikace

AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Zobrazit celou mapu